Rapor Nedeniyle Savunma Alınmadan Yapılan Fesih

Daire
9. Hukuku Dairesi
Esas Numarası
2018/9910
Karar Numarası
2019/8054
Karar Tarihi
8 Nis 2019
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
... Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
... Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işyerinde 08/02/2016 -31/01/2017 tarihleri arasında operatör olarak aralıksz çalıştığını, davalı işverenliğin müvekkilinin iş akdini ... 5.Noterliğinin 31/01/2017 tarihli ihtarnamesi ile feshettiğini, davacının iş akdinin feshinden önce savunmasının alınmadığını, 4857 sayılı iş kanunun 19. Maddesinin 2. Fıkrasına göre savunma alınma zorunluluğu olduğunu, davacının savunmasının alınmamasının feshi geçersiz kıldığını iddia ederek, feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 25/1-b maddesinde öngörülen haklı nedene dayandığını, İş Kanunun 19. Maddesindeki usulü istisna kılan bu düzenlemeye göre, iş akdinin feshi 25. Maddeye dayandığında işçinin savunmasının alınmasına ihtiyaç olmadığını, davacının iş akdinin yasaya uygun feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk derece mahkemesince, "...davacı işçinin iş sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I maddesi uyarınca sağlık nedenleri ile davalı işverence feshedilmiş, ancak savunması alınmamıştır. Davacının iş sözleşmesinin sağlık sebepleri ile feshedilmesine karşın, fesih öncesinde savunmasının alınmaması feshin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar davalı işverence, İş Kanunu'nun 25/1-b maddesi uyarınca davacının iş sözleşmesinin feshedildiği savunulsa da, somut olayda işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu hususları da ispatlanamamıştır. Tüm bu nedenlerle davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır...." denilmektedir. Davacıya ait işyeri özlük dosyası, SGK sicil dosyası, dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacının ihbar süresini altı hafta aşan sağlık raporu bulunduğu, bu durumda davalı işverenin 4857 Sayılı İş Kanununun 25/I-b maddesi uyarınca fesih hakkı bulunduğu, ancak sağlık sebepleri ile yapılan fesihlerin işçinin verimi ile ilgili olması sebebi ile fesih öncesi yazılı savunma alınması yönündeki usulü şartın işbu fesihler için de geçerli kabul edildiği Yargıtay uygulamaları gereği olduğundan, davalı işveren tarafından davacının yazılı savunması alınmaksızın yapılan feshin yasada öngörülen usul ve şartlarda gerçekleştirilmediği ve geçersiz olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. ..." gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ç) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
D) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince,"... Davalı işverence yapılan usule uygun yapılmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmıştır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, İlk Derece Mahkemesinin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile İlk Derece Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği...." gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

E) Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

F) Gerekçe:
Davacının davalı işyerinde çalışırken 4.11.2016- 29.1.2017 tarihleri arasında geçirdiği iş kazasına bağlı olarak aralıksız ve devam eden istirahat raporları aldığı, kesintisiz istirahat raporu süresinin davacının kıdemine göre tabi olduğu ihbar süresini 6 haftadan fazla aştığı, davalı işverenin de iş akdini bu nedenle İş Kanununun 25/1-b maddesine göre haklı nedenle feshettiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Her ne kadar İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi fesih öncesinde savunma alınmadığı için salt bu nedenle feshi geçersiz kabul etmişlerse de, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19/10/2018 tarih, 2017/9 Esas sayılı “4857 sayılı Kanununun 25/1-b maddesi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınmasının gerekmediği” şeklindeki içtihadı birleştirme kararı karşısında savunma alınmasına gerek bulunmadığından işe iade davasının davalı işverenin İş Kanununun 25/1-b maddesi şartlarına uygun feshi nedeniyle reddi gerekirken, kabulü hatalıdır.
Bu sebeple, Dairemizce İş Kanunu'nun 20/3 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

  1. Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesi'nin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davalı tarafça yapılan feshin İş Kanunu'nun 25/1-b maddesi şartlarına uygun olduğu anlaşıldığından DAVANIN REDDİNE,
  3. Alınması gereken 44,40 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 31,40 TL peşin mahsubu ile bakiye 13,00 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
  4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı tebligat, müzekkere ve dosya masrafı olarak 200,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Davalı vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, kesin olarak 08.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üst Alt